Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.cabincrew.pro (zwanym dalej „serwis”, „aplikacja” lub „CabinCrew.pro”) prowadzonego przez Pro Wojciech Cywiński (zwanego dalej „PWC” lub „Usługodawcą”), ul. Bernardyńska 23/65, 02-904 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 5213369140, REGON: 141055055.
  2. Serwis umożliwia użytkownikom przeglądanie w sieci Internet ofert usług świadczonych przez CabinCrew.pro w Polsce i składanie zamówień na dostępne w nim Produkty – kurs stacjonarny, sesje zdjęciowe oraz przyszłe produkty wspierające proces rekrutacji do linii lotniczych.
  3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
  4. Regulamin określa prawa i obowiązki CabinCrew.pro oraz użytkowników serwisu. PWC świadczy usługi w ramach serwisu zgodnie z regulaminem.
  5. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z serwisu.
  6. Użytkownik nie może umieszczać w serwisie treści bezprawnych.
  7. PWC w ramach CabinCrew.pro nie świadczy usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.
 2. Definicje
  1. Serwis – serwis internetowy CabinCrew.pro zwany również „aplikacją”, „serwisem” lub „CabinCrew.pro” pod adresem www.cabincrew.pro, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością PWC, na który składają się: zbiór stron informacyjnych i sprzedażowych wraz z elementami graficznymi i całą architekturą systemu informatycznego.
  2. Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu. Użytkownikiem może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba małoletnia (niepełnoletnia) za zgodą pełnomocnika ustawowego.
  3. Produkt, zwany również Usługą – to usługa świadczona przez PWC w ramach serwisu – jak np. kurs e-learningowy, webinar, bądź poza serwisem – jak np. kurs stacjonarny czy sesja zdjęciowa.
  4. Operator płatności – serwis zewnętrzny odpowiadający za procesowanie płatności np. PayU, Przelewy24 lub inny. Operator płatności działa w ramach swojego regulaminu i polityki prywatności. Operator płatności świadczy usługi dla PWC w ramach odrębnie podpisanej umowy.
  5. Zamówienie – wybranie produktu w serwisie i dokonanie płatności za pomocą wybranego operatora płatności. Opłacone zamówienie jest równoznaczne z zawarciem umowy na świadczenie usługi pomiędzy PWC a Użytkownikiem. Nieopłacenie zamówienia jest równoznaczne z jego anulowaniem.
 3. Wymagania techniczne
  1. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer 11, Google Chrome, Safari, Firefox, Opera lub nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies.
  2. Korzystanie z aplikacji wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia mobilnego lub stacjonarnego połączonego z Internetem współpracującego z systemem operacyjnym iOS w wersji 5.0 lub nowszej, Android w wersji 4.0 lub nowszej, systemu Windows 7 lub nowszego, MacOS Sierra lub nowszego, współpracujących z jedną z wymienionych w punkcie 3.1 przeglądarek.
  3. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi dostęp do Serwisu.
 4. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie
  1. Korzystanie z Serwisu może być uzależnione od zainstalowania odpowiedniego oprogramowania wymaganego przez dostawcę systemu operacyjnego, w ramach którego działa urządzenie stacjonarne lub mobilne Użytkownika lub jego aktualizacji.
  2. Do prawidłowego działania Serwisu może być również konieczne zainstalowanie aktualizacji lub poprawek aplikacji świadczonych przez PWC.
  3. Koszty połączenia urządzenia stacjonarnego lub mobilnego z Internetem wynikają z umowy pomiędzy Użytkownikiem a odpowiednim operatorem telekomunikacyjnym.
  4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w niektórych miejscach ze względu na słabą jakość połączenia z Internetem lub jego brak, serwis może nie działać poprawnie lub być niedostępny.
 5. Własność intelektualna i licencje
  1. PWC posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu, w szczególności PWC posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów CabinCrew.pro.
  2. Z chwilą otwarcia serwisu na urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym Użytkownika, PWC udziela Użytkownikowi niewyłącznej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z aplikacji i jej zasobów w celu przeglądania zawartych w niej treści i składania zamówień w CabinCrew.pro w Polsce. PWC zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia licencji bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Korzystanie z serwisu
  1. Korzystanie z aplikacji jest dobrowolne.
  2. Aplikacja jest przeznaczona dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub osób małoletnich z definicji Użytkownika.
  3. Składanie zamówień poprzez serwis jest możliwe po dokonaniu rejestracji bez logowania. PWC zachęca Użytkowników do rejestracji w serwisie. Niektóre usługi lub elementy serwisu mogą być dostępne tylko dla Użytkowników zarejestrowanych.
  4. W celu rejestracji Użytkownik powinien podać swój aktywny adres e-mail, imię, nazwisko oraz numer telefonu komórkowego. W celu utworzenia indywidualnego konta w serwisie i możliwości logowania się do serwisu, Użytkownik powinien również podać swoje dane adresowe oraz unikalne hasło, a także przejść procedurę weryfikacji wskazaną przez PWC.
  5. W przypadku pozytywnej rejestracji bez opcji logowania PWC utworzy wewnętrzny profil Użytkownika na potrzeby realizacji usługi, do którego Użytkownik nie będzie miał stałego dostępu. Zmiana danych w przypadku zamówienia bez logowania będzie wymagała bezpośredniego kontaktu z osobą prowadzącą CabinCrew.pro lub za pomocą adresu e-mail: bok@cabincrew.pro.
  6. W przypadku pozytywnej weryfikacji rejestracji z logowaniem PWC utworzy w serwisie profil Użytkownika, w którym przechowywać będzie można jego ustawienia konfiguracyjne oraz dane podane przez niego w czasie rejestracji. Użytkownik będzie miał stały dostęp do swoich danych za pomocą logowania do serwisu. Dane te będą niewidoczne dla innych Użytkowników.
  7. W celu złożenia zamówienia Użytkownik niezarejestrowany powinien podać swoje imię, nazwisko, aktywny adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, a także wypełnić dane w formularzu zamówienia dotyczące jego preferencji, dostępnych terminów oraz zaakceptować odpowiednie zgody.
 7. Zakres działań PWC w ramach serwisu
  1. PWC może zamieszczać w serwisie oferty produktów własnych oraz osób trzecich.
  2. PWC może zamieszczać w serwisie reklamy oraz inne elementy promocji towarów i usług osób trzecich.
  3. PWC dokłada wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, ale nie gwarantuje ich ciągłej dostępności. PWC może czasowo zawiesić działanie serwisu, gdy konieczne to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy jego działania.
  4. PWC zastrzega sobie prawo do usunięcia profilu nieaktywnego przez okres minimum sześciu miesięcy.
  5. PWC zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu profilu.
  6. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do serwisu oraz stosowne kroki prawne.
  7. PWC zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usług oraz wyłączenia serwisu w dowolnym momencie.
 8. Zasady świadczenia usług
  1. Korzystanie z serwisu CabinCrew.pro jest bezpłatne.
  2. Zamówienie Produktu poprzez serwis wymaga dokonania płatności i rejestracji w serwisie.
  3. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i PWC w chwili złożenia zamówienia i jego opłacenia.
  4. PWC, z zachowaniem praw nabytych przez Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez użytkownika Produkt.
  5. W ramach serwisu dostępne są następujące Produkty:
   1. Produkt „Kurs CabinCrew.pro” zwany również „Kursem”, będący kursem stacjonarnym dla grupy użytkowników w wybranej z dostępnej listy lokalizacji i z dostępnego kalendarza daty.
   2. Produkt „Sesja zdjęciowa” zwanym również „Sesja”, będącym sesją fotograficzną w profesjonalnym studiu fotograficznym PWC bądź innym studiu należącym do podmiotu trzeciego, z którym PWC ma podpisaną umowę o świadczeniu usług.
  6. Zamówienie dokonane za pomocą Serwisu następuje z wykorzystaniem zewnętrznego Operatora płatności oraz dostawcy Systemu rezerwacji.
  7. PWC dołoży należytej staranności, aby Usługi świadczone na rzecz Użytkownika były najwyższej jakości oparte o najnowszą wiedzę i obecne warunki rynkowe panujące na rynku linii lotniczych.
  8. PWC ma prawo anulowania Usługi w przypadku niewystarczającej ilości wykupionych miejsc na kursie bądź problemów technicznych i dostępności studia fotograficznego lub fotografa. W przypadku anulowania terminu kursu przez PWC wszyscy Użytkownicy, którzy zakupili Produkt otrzymają zwrot wpłat.
  9. Program Kursu CabinCrew.pro oparty jest o pozyskane informacje z linii lotniczych oraz doświadczenia zdobyte przez Instruktorów w swojej karierze w różnych liniach lotniczych, w tym w liniach Emirates Airlines, Qatar Airways, Etihad, Ryanair, easyJet, easyJet Switzerland, Swiss Airlines, British Airways, Polskie Linie Lotnicze LOT, Norwegian Air Shuttle, Virgin Atlantic, Enter Air, Small Planet, prywatne odrzutowce Jet Story i inne.
  10. Dobór Instruktorów do prowadzania kursów następuje w drodze selekcji osób z właściwym doświadczeniem zawodowym, gwarantującym najwyższą jakość świadczonych usług przez PWC.
  11. Instruktorzy CabinCrew.pro są przeszkoleni zgodnie z programem kursu w celu utrzymania standardu jakości i przekazu materiału w różnych lokalizacjach na terenie Polski i za granicą w tym samym czasie.
  12. Sesja zdjęciowa do linii lotniczych jest oparta o wytyczne linii lotniczych co do formatu i jakości wymaganych zdjęć do rekrutacji, w tym wytycznych Emirates Airlines, Qatar Airways, Norwegian, Ryanair i easyJet.
  13. PWC nie gwarantuje Użytkownikowi pracy w liniach lotniczych po wykonaniu Usługi.
  14. PWC nie gwarantuje Użytkownikowi pozytywnego przejścia przez rekrutację do wybranych linii lotniczych.
  15. PWC gwarantuje, że materiały, program kursu oraz wiedza na temat rekrutacji do linii lotniczych jest właściwa i skutecznie wspomaga Użytkownika w przejściu procesu rekrutacji do wybranych linii lotniczych.
  16. Program kursu nie łamie praw oraz wewnętrznych procedur linii lotniczych w zakresie rekrutacji personelu pokładowego.
  17. PWC nie odpowiada za wymagania formalne linii lotniczych oraz ich zmiany.
  18. PWC nie odpowiada za Użytkownika przed jego przyszłym pracodawcą w branży lotniczej.
  19. PWC nie szkoli Użytkownika w zakresie procedur obsługi technicznej samolotu, pierwszej pomocy medycznej oraz indywidualnych procedur wewnętrznych linii lotniczych.
  20. PWC nie odpowiada za zmiany w procesie rekrutacji dokonane przez przewoźników na świecie w trakcie oraz po wykonaniu Usługi.
  21. PWC ma prawo odmówienia wykonania usługi na rzecz Użytkownika gdy:
   1. Użytkownik wykorzystuje usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich oraz PWC.
   2. Użytkownik narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.
  22. Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnionych w ramach świadczonej usługi materiałów i wiedzy, w tym slajdów prezentacji, materiałów drukowanych, materiałów video jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania. W przypadku naruszenia tych praw PWC będzie dochodzić zapłaty kar umownych wynikających z zapisów niniejszego Regulaminu, w kwocie 10 000 zł (dziesięciu tysięcy złotych zero groszy) netto + VAT od każdego jednorazowego przypadku naruszenia praw bądź skopiowania i rozpowszechniania informacji stanowiących „know-how” i nabytą wiedzę PWC służących do świadczenia usług.
  23. PWC zastrzega sobie prawo do modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach wybranych podczas składania Zamówienia oraz na warunkach opisanych w Regulaminie.
  24. PWC zastrzega sobie prawo do modyfikowania kar umownych w przypadku naruszenia praw do kopiowania, prezentowania i rozpowszechniania materiałów opisanych w punkcie 8.7.
  25. Zgodnie z niniejszym regulaminem Użytkownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej oraz nie może być zatrudnionym przez inny podmiot gospodarczy prowadzący działalność konkurencyjną do działalności PWC na terenie Polski przez okres 12 miesięcy licząc od dnia wykonania ostatniej usługi przez PWC na rzecz Użytkownika.
  26. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zakupu Produktu tj. zawarcia umowy pomiędzy PWC a Użytkownikiem.
  27. W przypadku chęci odstąpienia od opłaconej usługi Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres:

   Pro Wojciech Cywiński
   ul. Bernardyńska 23/65
   02-904 Warszawa

   z dopiskiem „Odstąpienie od usługi” lub drogą mailową na adres: bok@cabincrew.pro o przykładowej treści:

   „Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w kursie CabinCrew.pro zakupionego w dniu: [data zakupu], przez [imię i nazwisko konsumenta, numer telefonu komórkowego, aktywny adres e-mail - danych podanych podczas rejestracji w serwisie oraz autoryzacji płatności]. Podpis (wymagany tylko w przypadku korespondencji pocztą).”

   Warunkiem odstąpienia jest niewykorzystanie sesji zdjęciowej lub uczestnictwa w kursie CabinCrew.pro. Usługa, która została opłacona i wykonana na rzecz Użytkownika, nie podlega zwrotowi opłaty. Na źle wykonaną usługę Użytkownikowi przysługuje prawo do reklamacji.
  28. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem 14 dni od momentu opłacenia zamówienia.
  29. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o odstąpieniu od umowy.
 9. Zamówienia i Płatność
  1. W celu złożenia zamówienia w Serwisie należy wykonać następujące kroki:
   1. Wybrać przycisk „Kup Teraz”;
   2. Wypełnić Formularz Zamówienia w serwisie w tym, wybrać produkt, wybrać dzień i godzinę z kalendarza, wybrać lokalizację, podać dane osobowe oraz zatwierdzić odpowiednie zgody na przetwarzanie danych osobowych;
   3. Użytkownik może także dobrowolnie udzielić zgody na otrzymywanie informacji handlowych od PWC.
   4. Wybrać przycisk „Zapłać” na stronie formularza;
   5. Wybrać jedną z metod płatności na stronie Operatora płatności, do której Użytkownik zostanie automatycznie przekierowany;
   6. Dokonać płatności na stronie Operatora płatności;
   7. Po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych kroków oraz po pozytywnym zatwierdzeniu rejestracji i płatności, Użytkownik otrzyma potwierdzenie na adres e-mail z wytycznymi oraz podsumowaniem danych odnośnie wybranego Produktu i Zamówienia.
  2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia za pomocą adresu e-mail lub telefonicznie.
  3. W każdym przypadku płatność następuje drogą elektroniczną za pomocą Operatora płatności na rachunek płatniczy PWC.
  4. PWC zastrzega, że wykonanie Usługi realizowane jest tylko w wybranych lokalizacjach dostępnych w formularzu zamówienia.
  5. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura VAT w wewnętrznym systemie obsługi zamówień. Użytkownik ma prawo poprosić o Fakturę VAT w dowolnym momencie. Faktura zostanie wysłana na podany aktywny adres e-mail Użytkownika.
 10. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów
  1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z wykonaniem Usługi przez PWC.
  2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych oraz obsługi kalendarza, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta pod adresem e-mail: bok@cabincrew.pro lub w formie pisemnej na adres: Pro Wojciech Cywiński ul. Bernardyńska 23/65 02-904 Warszawa.
  3. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych.
  4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji poprzez e-mail lub listownie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 10.3. – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
  6. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Serwisu, jest prawo polskie.
  7. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
  8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  9. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: unijna platforma
  10. Pro Wojciech Cywiński wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich – kontakt pod adresem e-mail bok@cabincrew.pro.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma Pro Wojciech Cywiński z siedzibą w Warszawie, ul. Bernardyńska 23/65, 02-904 Warszawa, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
  2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia przetwarzane są przez Administratora w celu przyjmowania zamówień i realizacji umów z użytkownikiem. Administrator może także przetwarzać te dane w swoim usprawiedliwionym celu polegającym na prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych. Przesyłanie informacji handlowej użytkownikom będącym oznaczonymi osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) wymaga zgody użytkownika.
  3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu od weryfikacji danych osobowych użytkownika.
  4. Podanie danych jest dobrowolne. Użytkownikowi podającemu dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych.
  5. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawidłowych danych, jak też ich aktualizacji.
  6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, Administrator może zablokować profil do czasu wyjaśnienia sprawy oraz anulować umowę pomiędzy PWC oraz Użytkownikiem w zakresie wykonania Usługi.
  7. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników wyłącznie właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.
  8. Jeżeli Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę marketingową – dane osobowe Użytkownika podane w formularzu rejestracji w Serwisie lub podczas ich edycji oraz zebrane informacje o jego aktywności w serwisach lub innych funkcjonalnościach (aplikacje, skrypty), przeglądane strony, kliknięcia, jeśli dotyczy: historia zakupów, sposób w jaki korzystał z serwisów, w tym niezbędna analityka, zestawienia, profile marketingowe, będą wykorzystywane do prezentowania Użytkownikowi reklam produktów i usług naszych Zaufanych Partnerów, dopasowanych do jego zainteresowań.
 12. Obowiązki użytkowników
  1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jeden profil i nie może go udostępniać innym osobom ani korzystać z profilu należącego do innej osoby.
  2. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez użytkownika, niezależnie od innych działań PWC ma prawo do zablokowania profilu.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. Przestrzegania prawa i dobrych obyczajów;
   2. Nieskładania nieprawdziwych zamówień;
   3. Regulowania należności finansowych za złożone zamówienia.
  4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie treści, w tym dane osobowe, umieszczane przez niego w serwisie, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
  5. Zabrania się wykorzystywania serwisu w sposób sprzeczny z jego celem. Zabrania się rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej w imieniu PWC.
  6. Zabrania się kopiowania części lub całości serwisu lub wykorzystywania go przez użytkownika w celach zarobkowych.
 13. Zakończenie świadczenia usług
  1. PWC zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia profilu użytkownika, którego działania naruszają regulamin.
  2. W przypadku zablokowania profilu przez PWC, założenie przez Użytkownika nowego profilu wymaga uprzedniej zgody PWC.
  3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z serwisu poprzez usunięcie swojego profilu.
  4. Administrator może domagać się od Użytkownika zmiany hasła, aktualizacji danych oraz wtórnego potwierdzenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 14. Zmiany Regulaminu
  1. PWC jest uprawniony do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:
   1. zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego regulaminu;
   2. zmiana jest wymuszona przepisami prawa;
   3. zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu.
  2. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowany użytkownik zostanie poinformowany e-mailem na co najmniej 7 dni przed datą zmiany. Dodatkowo, informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w serwisie lub aplikacji przez 1 dzień od dnia zmiany regulaminu.
  3. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie regulaminu.
  4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany regulaminu użytkownik ma prawo zrezygnować z usług ze skutkiem natychmiastowym.